Tập thể GV trường TH Trực Chính.

15/03/2017

IMG_7706